Verkiezingsprogramma 2018-2022

Amsterdamse Juffers, Lijst 17, is een lokale groepering:
Dit verkiezingsprogramma is dan ook op Amsterdam en omstreken toegespitst. Provinciale, landelijke, dan wel Europese onderwerpen, hoe belangrijk deze dan ook mogen zijn, spelen voor Amsterdamse Juffers slechts een rol als ze voor Amsterdam en de Amsterdammer belangrijk zijn.


De mens beweegt en geniet van cultuur,

Amsterdam is in beweging en heeft cultuur!

Stem op een groepering als ons:

Stem op de Amsterdamse Juffers lijst 17

Cultuur , kunstenaars en Amsterdam

Amsterdamse Juffers, vernoemd naar de schildergroep “De Amsterdamse Joffers”, wenst dat in Amsterdam betaalbare ateliers voor kunstenaars blijven en behouden blijven. De Gemeente Amsterdam heeft daar een speciale taak liggen.

Amsterdamse Juffers willen dat bij kunstaanbestedingen door de Gemeente Amsterdam en overheid in Amsterdam er voorrang aan werk en inzet van Amsterdamse Kunstenaars wordt gegeven (minstens 50%)

Amsterdamse Juffers pleit voor meer gebruik van Openbare gebouwen en ruimtes
van de Gemeente voor exposities van Amsterdamse Kunstenaars

Amsterdamse Juffers pleit voor het realiseren en exploiteren van een kunsthal, die gebruikt kan worden als wisselende expositieruimte voor kunstenaars. Het is de bedoeling dat exposeren laagdrempelig wordt, vooral voor beginnende kunstenaars.
De gemeente Amsterdam moet daarnaast ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare broedplaatsen zijn, met doorstroming van kunstenaars.

Daarnaast is Amsterdamse Juffers voorstander van het transparanter maken van het subsidiemilieu voor de kunst (dit moet minder bureaucratisch worden) en van het stimuleren van particuliere initiatieven van zowel kunstenaars als instellingen. Tevens is het van belang voor de voortgang en doorstroming van kleine en beginnende groepen in de kunstsector, ook hier de papiermolen te vereenvoudigen.

Amsterdamse Juffers pleit voor het samenvoegen van de diverse bibliotheken van kunstinstellingen in één gebouw, dat gemakkelijk toegankelijk is voor een breed publiek, ook in het centrum van de stad

Cultuureducatie voor scholieren op de basisschool moet worden opgenomen in het lesprogramma.

Amsterdamse Juffers willen dat gekeken wordt door de toezichthouders naar de inkomsten van Musea, of er wel uitbreiding van werkgelegenheid daar is en de toch steeds stijgende prijskaartjes

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, Zeehaven en Luchthaven

1. Verkeer

• Voetganger

Voor voetgangers is het vooral van belang dat de trottoirs goed onderhouden en obstakelvrij zijn. Goede (straat)verlichting draagt bij aan (het gevoel van) veiligheid. Amsterdamse Juffers pleit voor mobiliteit van álle Amsterdammers en dus zeker niet alleen voor automobilisten. Verkeer en vervoer hebben alles te maken met mobiliteit en leefbaarheid in de stad. Amsterdamse Juffers werd opgericht uit onvrede met het Amsterdamse kunstbeleid en parkeer- en verkeersbeleid, maar is veel meer dan alleen een “kunst- of vervoerspartij”. Amsterdamse Juffers zet zich in voor een leefbare en levendige stad. Mobiliteit (op verschillende vlakken) hangt daar zeer sterk mee samen.

Bij verkeersstremmingen dienen de belangen van voetgangers, fietsers, ov-gebruikers en automobilisten een even hoge prioriteit te krijgen.

• Fietser

Fietspaden vergen goed onderhoud, moeten duidelijk aangegeven en voldoende verlicht worden.
Veiligheid van alle weggebruikers (fietsers, automobilisten, voetgangers) moet altijd voorop staan.
Controle op fietsverlichting heeft aantoonbaar positieve resultaten opgeleverd en moet derhalve op een regelmatige basis gecontinueerd worden.
In de Amsterdamse binnenstad is nog steeds onvoldoende mogelijkheid om fietsen te parkeren. Bij gebouwen en instanties met een publieksfunctie moeten voldoende – en onverwoestbare – fietsenrekken, beugels (zogenaamde “nietjes”) of fietsenstallingen voorhanden zijn. Niet schoonheid, maar nut is van belang!
Fietsparkeergarages moeten meer bekendheid krijgen.
Fietsen die niet hinderlijk geparkeerd staan mogen niet zomaar weggeknipt worden.
Er moet ook beter gehandhaafd worden als fietsers a-sociaal bezig zijn, ouders die bellen op de fiets met kinderen ahterop, fietsers die op stoep fietsen etc.

Wij bepleiten dat de gemeente het ontstaan van nieuwe fietsenstallingen actief stimuleert. Maar ook fietsnietjes zijn een must!

Het politieregistratiesysteem van gestolen fietsen in Amsterdam laat te wensen over, zodat er slechte controlemogelijkheden zijn om helers en gestolen fietsen op te sporen. Amsterdamse Juffers houdt de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten en wil helers extra streng laten aanpakken.

• Auto

De (binnen)stad moet voor auto’s toegankelijk blijven. Dit is essentieel voor het goed functioneren van bewoners en bedrijven. Bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven garandeert een levendige en leefbare binnenstad. Regulering blijft uiteraard noodzakelijk, maar een autovrije binnenstad is weer een ander uiterste.
Verkeersknippen maken, zorgt voor overlast van de bewoners zelf en dat kan niet de bedoeling zijn. Door herprofileringen moet de gemeente Amsterdam de bereikbaarheid van en de verkeersdoorstroming in de binnenstad garanderen. Daarnaast moet zij zorgen voor de bouw van meer (ondergrondse) parkeervoorzieningen. Met de Hobbemakade en Vijzelgrachtgarages als voorbeelden

De maximumsnelheid van 50 km/h op het hoofdnet auto en 30 km/h in de woonbuurten moet gehandhaafd blijven. Wegen moeten niet versmald worden; beperking van de capaciteit levert nieuwe knelpunten en dus hinder voor alle weggebruikers op.
Er zijn mogelijkheden tot verbreding van in- en uitvalswegen waar ruimte gereserveerd is en nog niet wordt gebruikt. Het centrum moet gerevitaliseerd worden als ontmoetingsplaats van cultuur en recreatie. De bereikbaarheid van de stad heeft e en kritische ondergrens bereikt. Bedrijven trekken weg (b.v. naar de Zuid-as) waardoor kantoren leegstaan en de economische groei in de binnenstad stilstaat. Wij vinden dat een ongewenste ontwikkeling.

Om de verkeersdoorstroming bij opbrekingen en onderhoudswerkzaamheden te bevorderen kan de stadsregisseur in samenspraak met de gemeenteraad beslissen of eenrichtingswegen kunnen worden opengesteld.

• Parkeren

De auto bestaat!
Leefbaarheid wordt volgens Amsterdamse Juffers niet bereikt door de auto uit de stad te bannen. Rondjes rijden zorgt voor meer uitlaatgassen dan sneller kunnen parkeren. Wij zien daarentegen meer de positieve rol van het autobezit in het licht van gewenste mobiliteit van mensen, diensten en goederen. Autobezit moet mogelijk blijven, Óók voor bewoners van de binnenstad. Dit houdt in dat auto’s van bewoners en bedrijven in de buurt geparkeerd kunnen worden, op de gewenste tijden en tegen redelijke kosten.

Parkeergarages moeten goedkoper zijn dan betaald parkeren op straat en 24 uur per dag bereikbaar zijn!

Parkeren voor bewoners en bedrijven (vergunninghouders).
Mobiliteit heeft alles te maken met bereikbaarheid en toegankelijkheid. Amsterdamse Juffers denkt daarbij niet alleen aan overzichtelijke straten en verkeerssituaties, maar ook voldoende parkeergelegenheid in de buurt.
Vergunninghouders parkeren gewoon op straat of in een nabijgelegen parkeergarage tegen een bescheiden kostprijs voor de vergunning.

Daarnaast hebben ouderen een beperkte mogelijkheid om goedkoop bezoek per auto te ontvangen met behulp van de kraskaart.

Dat de stijging in prijzen en het groeien van de wachtlijsten een halt moet worden geroepen, spreekt voor zich. Suggesties om dit probleem op te lossen, worden momenteel uitgewerkt.

Grensoverschrijdende mogelijkheden voor parkeervergunninghouders in drukke gebieden, d.w.z. de mogelijkheid moet worden geboden om bij overmatige parkeerdruk in het vergunning gebied ook te kunnen parkeren in aanpalende gebieden.

Tijdelijk extra parkeerplaatsen creëren zoals in stadsdeel Oud-Zuid gebeurt bij het openbreken van de straten in drukke buurten moet worden gepropageerd.
Stop de verhoging van de parkeertarieven, zowel voor bezoekers als voor vergunninghouders.

Amsterdamse Juffers stelt voor speciale parkeerzones voor bewoners en/of belanghebbenden in te stellen minstens in de avonduren en in het weekend, zoals in steden als Haarlem en Zandvoort al langer bestaat.

Amsterdamse Juffers verzet zich tegen het voortdurend opheffen van parkeerplaatsen in de binnenstad van Amsterdam. Bovendien moeten er langs de hoofdaders van het autonet meer parkeerterreinen en/of -garages (transferia) komen met redelijke tarieven en goed openbaar vervoer naar het stadscentrum. Een goed werkend informatie- en verwijzingssysteem is hierbij cruciaal. Deze parkeergelegenheden aan de rand van de stad moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn en lagere parkeertarieven hebben.

Wanneer zakelijke, winkelende en uitgaande bezoekers reeds vanaf de rand van de stad in garages worden opgevangen, is er op straat voldoende parkeerruimte voor de bewoners en bedrijven, óók in de binnenstad. Rondrijdend verkeer op zoek naar een parkeerplaats zal er niet meer zijn. Leefbaarheid blijft dan niet alleen voor autolozen, maar ook voor autobezitters intact.

Amsterdamse Juffers houdt vast aan haar bestaande plan om een gratis parkeerkraskaart voor een aantal uren ter beschikking te stellen voor de bezoekers van alle Amsterdammers.

Toeristen moeten duidelijker geattendeerd worden op het bestaan van betaald parkeren en het vermijden van de boetes. De wielklem als dreigmiddel opdat foutparkeerders hun boete betalen is zijn doel ooit voorbijgestreefd, maar ook boetes voor toeristen is niet hoe het moet zijn, het zijn bezoekers.

Er moet betere informatie over het Amsterdamse parkeerbeleid komen voor (buitenlandse) bezoekers; bij voorkeur in meerdere talen. Bezoekers vormen een grote bron van inkomsten voor de Amsterdamse economie en moeten dus gekoesterd, en niet afgeschrikt, worden.

Er moet een oplossing voor diefstalgevoeligheid van de parkeerkaarten voor gehandicapten gezocht worden. Misbruik en/of diefstal moet beter aangepakt worden.

De fiscale (voorheen blauwe) zones in winkelstraten waar er voor een dubbeltje per uur geparkeerd kan worden, moeten uitgebreid worden naar alle winkelstraten. De huidige constructies voor parkeren bij uitvaartcentra, zieken- en verzorgingshuizen moeten worden onderzocht. Daar waar sprake is van een goede regeling moet deze worden uitgebreid. Op ziekenhuisterreinen moet zeer gekeken worden naar lage kosten voor parkeren voor bezoekers.

Amsterdamse Juffers wil de mogelijkheid om een chipkaart (zoals telefoonkaart) voor parkeren te kopen in kiosk/ tabakswinkel etc.

Er moet een meldpunt komen voor parkeerproblematiek.
Parkeertarieven moeten bevroren worden!

Bij nieuwbouw of verbouwing zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds laten bouwen. Zonder dat de buurt in hoeft te leveren. De Gemeente moet investeren in particuliere parkeergarages in aanbouw vanuit het parkeerfonds. Er moeten meer laad- en losplekken tot 18.30 uur in de gehele stad komen. Samenhangend mobiliteitsbeleid; het 1 rijbaan systeem heeft zijn effect op de autostroom in de stad. Als de auto vastloopt, loopt ook de economie vast. Met andere woorden, bevoorrading van winkels moet mogelijk blijven. Liefst op afgesproken tijden. Kleine buurtwinkels moeten niet te duur worden in verkoopartikelen, omdat de bevoorrading zo duur en gecompliceerd is.

Er moet rekening mee worden gehouden dat kleine bedrijven vaak afhankelijk zijn van een auto en Amsterdamse Juffers pleit dan ook voor een efficiënte combinatie van wonen en werken in de binnenstad.
Ook moet er meer aandacht worden besteed aan voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid van zowel het centrum als de stadsdelen. Een goede bereikbaarheid bevordert immers ook de werkgelegenheid.

Amsterdamse Juffers pleit voor het blijven behouden van vrij parkeren zowel in het centrum als de in stadsdelen op alle erkende feestdagen.

Bij parkeerautomaten moet zoals nu met pinpas, creditcard en per telefoon betaald kunnen worden.

De verlichting van de tekst op de parkeerautomaten moet verbeterd worden.

Daarnaast pleit Amsterdamse Juffers voor een beter beleid bij het toewijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van bouwactiviteiten i.p.v. parkeren daar slechts “op te heffen ”.

Het mobiliteitsfonds en parkeerfonds dienen te worden gebruikt voor het oplossen van parkeerproblemen.
De gemeente Amsterdam beschikt over voldoende financiën uit parkeeropbrengsten, maar de gelden worden niet altijd even goed verdeeld. Zo worden parkeergelden niet gebruikt om het parkeren makkelijk te maken, maar aangewend voor andere zaken onder het mom dat het geld dan voor iedereen besteed wordt. Amsterdamse Juffers pleit ervoor de pot met parkeergelden onder andere te gebruiken om een sociale parkeerkaart (waarmee bezoek een aantal uren gratis kan parkeren) voor elke Amsterdammer te ontwikkelen. Het aantal krasparkeerkaarten voor ouderen en mantelzorgers moet zo nodig per gebruiker verhoogd worden. Inwoners van stadsdeel Centrum moeten evenveel krasparkeerkaarten krijgen als inwoners van andere stadsdelen.

Amsterdamse Juffers onderkent het belang van sportverenigingen en wil dan ook speciale sportvignetten om de steeds stijgende parkeergelden te compenseren

2. Vervoer en Infrastructuur

• Openbaar vervoer

Tramhaltes moeten blijven en niet weggaan voor “snelheid”. Ook trams en bussen kunnen niet zomaar worden opgeheven.

Amsterdamse Juffers is voorstander van een hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoersysteem. Het tram-, metro- en busnetwerk moet fijnmazig blijven. Het opheffen van haltes of het verminderen van de frequentie is daarbij uiteraard uit den boze. Bij het stimuleren van het gebruik van het Openbaar Vervoer moet extra aandacht worden geschonken aan de aansluitingen van de binnenstad met de omliggende regio.

Het Gemeentevervoer Amsterdam (GVB) moet efficiënter werken, maar niet bezuinigen op de dienstverlening. Amsterdamse Juffers pleit voor meer conducteurs in metro’s en trams: voor het geven van informatie, om zwart rijden tegen te gaan en om het veiligheidsgevoel voor passagiers en GVB-medewerkers te bevorderen. Om deze redenen is Amsterdamse Juffers tegen verzelfstandiging van het GVB.
De Opstapper moet blijven. Ook wil Amsterdamse Juffers dat de route van de Opstapper wordt uitgebreid. Daarnaast pleit Amsterdamse Juffers voor onderzoek naar de aanpassingsvereisten groot rijbewijs voor chauffeurs van de Opstapper, omdat dit de kosten verhoogt.

Zoals het een internationale hoofdstad betaamt, zou de metro ook ‘s nachts moeten rijden; in ieder geval tot het Transferium. Ook naar andere Park and Ride (P&R) terreinen moeten behalve taxi’s ook andere snelle openbaar vervoersmogelijkheden 24 uur per etmaal ter beschikking staan.

Kwaliteit moet de belangrijkste factor zijn en kwaliteit van het openbaar vervoer hangt samen met hoge frequenties van tram, metro en bus; een grote haltedichtheid; zo min mogelijk overstappen en zo goed mogelijke aansluitingen. Amsterdamse Juffers vindt het onacceptabel dat er bushaltes zijn op meer dan 250 m afstand van elke inwoner van Amsterdam. Bovendien is goede en gemakkelijk beschikbare informatie over routes, vertrek- en aankomsttijden, aansluitingen en vertragingen van zeer groot belang.

Amsterdamse Juffers wil dat het pontje bij De Nieuwe Meer zijn gemeentelijke subsidie behoudt omdat het anders voor gebruikers te duur wordt.
De technische ontwikkelingen rond de combino wordt door ons zeer kritisch gevolgd.

Vanzelfsprekend dienen trams, bussen en metro’s schoon en heel gehouden worden en dient het publiek aangesproken te worden op vervuiling en vernieling.

• Nieuwe lijnen

Om de bereikbaarheid van vooral bewoners en ondernemers in West te vergroten geeft Amsterdamse Juffers prioriteit aan het doortrekken van de ringlijn tussen Sloterdijk en Centraal Station, mits deze van ongelijkvloerse kruisingen wordt voorzien.
Het doortrekken van deze ringlijn naar het Centraal Station en naar Noord, en het moderniseren van bovengronds vervoer geeft meer rendement en kost minder. De doorstroming van het openbaar vervoer kan verbeterd worden door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid om de stoplichten door de autobestuurders te laten beïnvloeden.

Rondt de railring rond Amsterdam af met een deels ondergronds metrospoor, nadat de dijklichamen zijn afgegraven en vrijkomen voor woningbouw. Aansluiting met Amsterdam Centraal Station. Maak van de stations Sloterdijk, Muiderpoort en Amstel kopstations met parkeervoorzieningen en goede aansluitingen op het openbaar vervoer. De kosten kunnen worden bestreden door de uitgifte van grond.

Amsterdamse Juffers houdt de kostenontwikkeling van de Noord-Zuidlijn scherp in de gaten.
Wij pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Noord.

Tevens bepleiten wij minstens voor het behoud van de lijnen 14, 5 en 51.

Initiatieven, zoals de veerdienst tussen Amsterdam en Almere en Amsterdam en Velsen, die de bereikbaarheid en mobiliteit van bewoners, ondernemers en bezoekers van Amsterdam bevorderen, kunnen op de steun van Amsterdamse Juffers rekenen.

Creatieve en kleinschalige burgeralternatieven moeten positief benaderd worden. Er kan daarbij gedacht worden aan elektrische bootjes, valet parking, bezorgdiensten, fietstaxi’s, pendelbusjes, etc. De rol van de gemeente is hierbij vooral het bieden van mogelijkheden, stimuleren en begeleiden.

• Taxi

Er moeten meer taxistandplaatsen komen verspreid in de binnenstad en de omliggende stadsdelen.
Ook pleit Amsterdamse Juffers voor een beter beleid voor het toelaten van taxi’s op de tram- en busbanen.
De huidige pogingen van het gemeentebestuur om tot regulering van de taxibranche te komen volgt Amsterdamse Juffers kritisch.
Taxichauffeurs die mensen oplichten door te lange routes rijden moeten direct bestraft worden, tijdelijke inname Taxi-pas en na 3e keer er als taxichauffeur uitgezet worden.

• Goederenvervoer

Amsterdamse Juffers ondersteunt initiatieven om goederen ook op andere wijze te vervoeren dan over de weg, zoals over water (na het opstellen van een vaarcirculatieplan) en via ondergrondse distributiesystemen. Wij volgen de proef van bet GVB om goederen ‘s nachts per tram of metro naar de binnenstad te vervoeren dan ook met grote belangstelling.
Vergunningen voor vervoer over water moeten simpel te verkrijgen zijn.

• Mobiliteit op het water

Verruim de afstand tussen woonboten, zodat het zicht op de grachten verbeterd wordt. De vrijkomende kaderuimte kan deels geschikt worden gemaakt voor halteplaatsen van een nieuw netwerk van openbaar vervoer te water.

• Overige

“Nieuwe” vervoermiddelen zoals in-line skates, (elektrische) steps en squads worden momenteel gedoogd in het verkeer, maar om de veiligheid van alle weggebruikers te bewaken, moeten er zo snel mogelijk duidelijke regels voor deze nieuwe groep van verkeersdeelnemers komen.

3. Zeehaven en Luchthaven

De Amsterdamse Juffers zijn blij dat hun voorvrouw, Gonny van Oudenallen, als Tweede Kamerlid in de Tweede Kamer gezorgd heeft door haar aangenomen motie, voor de versnelde tweede Zeesluis bij IJmuiden/Velsen; die wordt nu aangelegd en geeft een boost aan werkgelegenheid en energie in de regio en Amsterdam.

Amsterdamse Juffers ziet noodzaak de Amsterdamse haven voor container- en cruiseschepen actief te promoten, omdat dit voor werkgelegenheid zorgt.
De beveiliging van de Amsterdamse haven dient afdoende te zijn en niet onnodig gecompliceerd en duur door buitenlandse eisen.

Amsterdamse Juffers wenst dat de Passagiersterminal in het centrum blijft!

Amsterdamse Juffers meent dat, voor een transportland als Nederland, verdere groei van het luchtverkeer – binnen redelijke normen – mogelijk moet zijn. Niet alleen Schiphol, maar alle aan de luchthaven en het luchtverkeer verbonden bedrijven en organisaties zijn van groot economisch en sociaal belang voor Amsterdam.

Wij ondersteunen om gebruik van regionale luchthavens voor vrachtverkeer en privé vliegtuigen om Schiphol te ontlasten. Echter uitbreiding van Schiphol moet ook kunnen.

Amsterdamse Juffers is tegen verdere verzelfstandiging van Schiphol omdat de gemeente Amsterdam daarmee zijn zeggenschap over de ontwikkeling van de luchthaven kwijtraakt.

Financiën, Economische Zaken en Werkgelegenheid

1. Financiën

De controle op de jaarrekeningen van alle gemeentelijke bedrijven, diensten, en politieke partijen is belangrijk. Deze controle leidt tot besparingen op de uitgaven.

Amsterdamse Juffers is voorstander van een gemeenschappelijke basisadministratie voor gemeentelijke diensten.

Gezamenlijke inkoop door diensten kan leiden tot besparingen.

Amsterdamse Juffers is voorstander van een collectieve ziektekosten verzekering voor uitkeringsgerechtigden. Ook op het gemeenschappelijk betalen hun energie rekening door de gemeente Amsterdam moeten kortingen worden bedongen. Deze kortingen dienen te goede te komen van deze groep Amsterdammers.

Controle op de rechtmatigheid van door de gemeente Amsterdam verstrekte subsidies op alle fronten. Betere controle op contracten met de gemeente Amsterdam. Geen chaos aan de Amstel.

2. Economische Zaken

• Midden- en kleinbedrijf

Amsterdamse Juffers koestert de kleinschalige bedrijven in de binnenstad en wij willen vermijden dat Amsterdam verwordt tot een groot toeristisch pretpark van winkelketens en neonverlichting. Ingetogen neonreclameborden moeten een rustiger straatbeeld creëren.
Kleine ondernemers moeten worden gestimuleerd en zonodig moeten heffingen vervallen.
Ook het behoud van het 6% BTW voor ambachtelijke beroepen heeft onze aandachten actie richting Den Haag en Brussel daartoe wordt onzerzijds gesteund.

De viering van het St. Nicolaas-feest is een oude, Nederlandse traditie die wij blijven steunen. De St. Nicolaas-intocht moet blijven. En de kunstenaars van Amsterdam zouden daarin extra ingezet kunnen worden.

Amsterdamse Juffers is voorstander van winkelopenstelling op zondag en uitbreiding van de openingstijden gedurende de avonduren. Dit kan bijdragen tot een betere spreiding van de consumententoeloop over de dag en kan hiermee bijdragen tot een grotere leefbaarheid. Structurele overlast van omwonenden moet hierbij voorkomen worden.

Het aanbod van horeca moet divers zijn van sfeer en soort.

Amsterdamse Juffers pleit voor het vrijlaten van de openings- en sluitingstijden van de horeca op centraal stadsniveau.
De klassieke Amsterdamse cafés dienen , net zoals oude monumenten, individueel bekeken te worden ten aanzien van beleid en wetgeving. Zoals b.v. het terrassen beleid.

• Toerisme

Het toerisme in Amsterdam dient bevorderd te worden, o.a. door een toeristvriendelijk parkeer- en wielklembeleid.

AIRB&B en gelijksoortige verhuur in de binnenstad mag verminderd worden en meer naar de buitenwijken gaan.

Illegale hotels moeten worden tegengegaan omdat zij de reputatie van Amsterdam als gastvrije stad kunnen schaden.

Mega-evenementen moeten verspreid worden over de gehele stad en niet slechts geconcentreerd worden in de binnenstad van Amsterdam. Er moet op worden toegezien dat niet alle musea gelijktijdig gesloten zijn door verbouwingen of om andere redenen.

• Zuid-as

Amsterdamse Juffers is ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de Zuidas goed zijn voor Amsterdam. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat wegen, auto’s en mensen meer ruimte nodig hebben en er moet voorkomen worden dat het wegennet in Amsterdam vastloopt.
Amsterdamse Juffers zal erop toezien dat alle maatregelen rond de bereikbaarheid van de Zuidas gericht zullen zijn op het vergroten van die bereikbaarheid.

3. Werkgelegenheid

De UWV, de vroegere Sociale Dienst, zal kritisch worden gevolgd.
Werklozen moeten zo snel mogelijk aan het werk geholpen worden. De taak van de lokale overheid omvat hierbij vooral stimulatie, begeleiding en controle.
Arbeidskansen worden vergroot als men de Nederlandse taal beheerst. Er moet extra gelet worden op de mogelijkheden en kwaliteit van taalcursussen.

Zorg

1. Zorg

• Ouderen en Vervoer

Vanzelfsprekend maken ook gehandicapten en ouderen deel uit van de Amsterdamse samenleving en ook zij willen zoveel mogelijk onafhankelijk, en dus mobiel blijven. Amsterdam is meer dan een stad uitsluitend voor jongeren, wij zijn blij met onze ouderen!

Mantelzorgers moeten ondersteund worden, er moet aangepast vervoer zijn voor rolstoelgebruikers, etc. Ook dat is lokale politiek!

Er moet een Dalurentarief voor ouderen in het openbaar vervoer ingesteld worden en er moet onderzoek gedaan worden of het Openbaar Vervoer op lange termijn zelfs gratis kan.

Bestaande bus- en tramhaltes bij ouderencontra moeten behouden blijven zonodig terugkomen,, zoniet uitgebreid worden. Snelheid is niet het eerste vereiste
Ook pleit Amsterdamse Juffers ervoor, dat bezoekers van verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen de eerste twee uur gratis mogen parkeren, in verband met het waarborgen van het sociale contact van de mensen die in deze instellingen verblijven.

Busje komt Zo
Opnieuw een speciaal stadsbusje rijden wat eerst bij de Albert Cuypmarkt stopt en vervolgens begint bij de grachtengordel van Amsterdam, tot aan de Dam en weer terug, werkgelegenheid voor 1 of meerdere chauffeurs, het busje kan zichzelf laten betalen door de passagiers vaak van rondom 60 jaar Euro 1,50 te laten betalen voor een retour(de hele dag geldig).

• Ouderen en Zorg

Amsterdamse Juffers streeft ernaar meer vrijwilligers te betrekken bij de ouderenzorg. Amsterdamse Juffers pleit ervoor dat er een sociaal netwerk voor alleenstaande bejaarden wordt opgezet, zodat deze minstens één maal per maand bezoek krijgen van een buurtwerker of vrijwilliger.

Ook moeten de wachtlijsten voor thuiszorg en verzorgingshuizen teruggedrongen worden.

Amsterdamse Juffers wil dat er meer toiletten voor vrouwen komen in het centrum en Amsterdam.

Amsterdamse juffers wil extra controle bij metro-uitgangen in de avonduren zodat ouderen en jongeren gerust een metro kunnen nemen

• Mobiliteit en toegankelijkheid

Visueel gehandicapten, rolstoelgebruikers en andere bijzondere weggebruikers vragen om een obstakelvrije doorgang door bijvoorbeeld winkelstraten.
Er moeten verlaagde brievenbussen, papier-, glas- en afvalbakken komen, zodat deze ook goed bereikbaar zijn voor ouderen en minder validen.

Bij nieuwbouw en renovatie dient speciale aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van openbare ruimten, openbare gebouwen en sociale woningen.

Het niveau en de kwaliteit zorgvoorziening moet in alle stadsdelen van Amsterdam gelijk blijven. De centrale stad moet hierbij de vinger aan de pols houden.

Amsterdamse juffers willen dat stukken stoeptegels en meer met spoed gerepareerd worden ivm mogelijke valpartijen

• Jongerenbeleid

Problemen in de directe leefomgeving van de Amsterdamse burger en overlast door rondhangende jongeren zorgt voor een groeiend gevoel van onveiligheid.
Normen en waarden dienen primair bijgebracht te worden tijdens de opvoeding. Onderwijs, verenigingsleven en jeugdzorg kunnen hierbij echter een belangrijke bijdrage leveren. Daar waar normen en waarden in de verdrukking komen, hebben ook politiek en overheid een voorbeeldtaak. Opvoedingbegeleiding programma’s voor ouders naar Deens model zijn een goed idee.

Jongeren moeten gestimuleerd worden na schooltijd voor sport en cultuur te kiezen. Sport en cultuur moeten hiertoe laagdrempelig worden gemaakt, zowel qua prijs (subsidies) als qua bereikbaarheid (goed openbaar vervoer en voldoende betaalbare parkeerplaatsen) (project Jeugd in Beweging). Ook dienen sportieve en culturele faciliteiten op buurtniveau aanwezig te zijn.

Er moet voldoende aandacht besteed worden aan recreatieplaatsen voor jongeren, opdat zij voldoende in hun eigen buurt kunnen recreëren.

Kinderen en jongeren die naar en van school worden vervoerd moeten hierbij speciale begeleiding krijgen. Momenteel blijkt bijvoorbeeld te vaak dat de bestuurders van schoolbusjes tegelijkertijd als begeleider/ verzorger moeten fungeren.

• Kinderopvang

De wachtlijsten voor crèches, peuterspeelzalen en dergelijke blijven groeien. Uitbreiding van kinderopvang is noodzakelijk om als tweeverdieners te kunnen blijven werken, om het aanvaarden van werk gemakkelijker te maken, speciaal voor eenoudergezinnen, en om jonge moeders de kans te geven hun studie af te maken.

• Sociale Zaken

Er moeten meer postbussen komen voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen moeten gestimuleerd worden deel te nemen aan begeleidingstrajecten. Er moet toegezien worden op de opvang van daklozen.

Ook moeten er meer douche- en toiletgelegenheden voor daklozen komen, zowel op de bestaande als op nieuwe locaties. Er moet gezorgd worden dat deze wasgelegenheden bij de doelgroep en alle betrokken instanties bekend zijn. Dak- en thuislozen die medische zorg behoeven dienen die ook daadwerkelijk te krijgen!

De noodopvang voor Amsterdammers in nood moet blijven bestaan!

Amsterdamse Juffers wenst een noodopvang voor Amsterdammers die tijdelijk in moeilijkheden zijn geraakt om daarna weer gestructureerd verder kunnen leven (zoals in de Verenigde Staten reeds bestaat).

Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport en Recreatie en Bedrijven

1. Milieu

Ook al is Amsterdamse Juffers o.a. een voorstander van autobezit, dit betekent zeker niet dat wij geen oog hebben voor het milieu.

• Groen

Amsterdamse Juffers pleit voor meer groen in de openbare ruimte. Openbaar groen moet wel doorzichtig zijn. Dit bevordert de sociale controle, onder het motto ‘ik wil en mag gezien worden’.

Het is goed om de auto snel te kunnen parkeren, zodat de auto niet onnodig rondjes rijdt. Een rij met bomen in de straat is aangenaam, maar soms is los groen leuker, mooier en prettiger. Beplanting over de weg en aan huizen kan in bepaalde gevallen een beter resultaat opleveren dan extra bomen, die onder andere zonlicht en parkeerplaatsen wegnemen.

Voorzichtig zijn met het kappen van bomen, liever verplaatsen en/of later terugzetten.

Bloembollen en bloemperken moeten meer tot bloei komen, extra controle hierop.

2. Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening

Waar mogelijk zal men bij het werk in de buurt willen wonen. Hetzelfde geldt voor sportvelden, speelterreinen en volkstuinen. Verplaatst men deze naar buiten de stad, dan zal men in plaats van de fiets de auto gebruiken. Amsterdamse Juffers hecht aan handhaving van stedelijk groen: wie prettig woont en dichtbij kan recreëren, laat de auto staan.

Ook de toenemende grootschaligheid leidt tot meer verkeer. Het verdwijnen van de kleine ziekenhuizen en onderwijsinstellingen leidt niet alleen tot onpersoonlijker werksfeer, maar ook tot nodeloze verlenging van de afstanden.
Meer groen over de straten heen bij tunnels en onderdoorgangen, en niet alleen bomen. Voorzichtig zijn met het kappen van bomen, liever verplaatsen en/of later terugzetten. Meer passen en meten en met cijfers werken m.b.t bewoners/autobezitwachtlijst en aanwezige parkeerplaatsen en niet zomaar parkeerplaatsen weghalen.

• Leefbaarheid

Leefbaarheid heeft de laatste tijd in de media een bijna beladen betekenis gekregen. Voor ‘autolozen’ is leefbaarheid nagenoeg synoniem met autoloos. Voor Amsterdamse Juffers is leefbaarheid een complex begrip dat verschillende aspecten omvat. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan:
• Schone en overzichtelijke straten
• Kleinschaligheid van winkels en andere voorzieningen in de buurt
• Meer blauw, dus veiligheid op straat en strengere handhaving van regels
• Voldoende groenvoorzieningen
• Stimulering van kunst en cultuur
• Voorkomen dat de binnenstad een pretpark wordt
• Behoud van historische bebouwing in plaats van sloop voor nieuwbouw

Voorzichtig zijn met het uitgeven van autodate-plekken en zeker niet op de weinig beschikbare ruimte bij winkelcentra.

Voorlichting geven over kauwgom in de afvalbak.

Daarnaast denkt Amsterdamse Juffers ook aan het aanpakken van “eenvoudige” alledaagse problemen. Brievenbussen, glas- en papierbakken moeten bijvoorbeeld ook voor ouderen en minder validen gemakkelijk toegankelijk zijn.

3. Sport en recreatie

Sport als vrijetijdsbesteding is uiteraard niet alleen voorbehouden aan jongeren. Ook amateursport en voorzieningen voor andere leeftijdscategorieën moeten ondersteuning krijgen. Aangezien amateursport voornamelijk draaiende wordt gehouden door vrijwilligers, dient dit vrijwilligerswerk gestimuleerd te worden.

• Sport en parkeren

De motie van Amsterdamse Juffers over een onderzoek naar de mogelijkheid om bij sportcomplexen parkeerkaarten uit te geven aan sporters, zodat sport betaalbaar en haalbaar blijft, is gehonoreerd en moet nog geëvalueerd worden.

Er moet worden onderzocht of de clubs met het instellen van sportparkeerkaarten minder in de problemen zouden komen.
Het probleem dikke kinderen in Amsterdam volgen en meedenken in een aanpak.
Kinderen stimuleren op een sportclub te gaan. Project Jeugd in Beweging!
Snoepautomaten op scholen verbieden.

• Achterstallig onderhoud

Amsterdam heeft op het vlak van het wegwerken van een onderhoudsachterstand aan sportaccommodaties een ware inhaalslag te maken: het huidige bestand is nodig aan vernieuwing toe en daarnaast is er behoefte aan verbreding van de functionaliteit.
Wij willen onderzoek naar de hygiëne van sport- en kleedruimten.

• Steun aan sportverenigingen

Amsterdamse amateursportverenigingen betalen gebruikersbelasting over hun clubgebouw, lichtmasten, dug-outs etc. Op jaarbasis komt dat neer op een bedrag van € 0,68 miljoen. Gezien het lage bedrag aan inkomsten en de hoge waarde voor de samenleving van deze verenigingen pleit Amsterdamse Juffers voor afschaffing dan wel compensatie van deze lasten.

• Sportparken

Door het rücksichtslos opheffen van sportparken en volkstuincomplexen wordt de reisafstand tussen huis en sportaccommodatie te groot. Dit leidt tot te veel autogebruik. Sportfaciliteiten moeten ook in de stadsdelen zelf blijven. Bij nieuwbouw moet gekeken worden welke (buiten)sport daar kan komen.
Ondersteuning van de sport door Onderwijs en welzijnswerk is nodig.

Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijk Stelsel

1. Algemene Zaken

• Bestuur

Amsterdamse Juffers wil een duidelijke bestuursvorm die zowel daadkracht als kwaliteit toont en die de Amsterdammer aanspreekt.

Mede door schriftelijke vragen van Amsterdamse Juffers in de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders procedures vastgesteld om hogere ambtenaren te screenen voor hun indiensttreding. Als aanvulling van deze procedures vindt Amsterdamse Juffers dat topambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam woonachtig moeten zijn.

Ook is Amsterdamse Juffers vóór herinvoering van het (plechtig) afleggen van de ambtseed door ambtenaren.

De communicatielijnen tussen politiek en burgers moeten ingekort en verbeterd worden. Diverse gemeentelijke bedrijven en instellingen blijken (telefonisch) minder goed bereikbaar dan ze zouden moeten zijn: GVB, Dienst Binnenstad Amsterdam, Dienst Stadstoezicht, etc. Dit blijft een grote ergernis voor vele Amsterdammers!

Ook blijkt de afhandeling van vragen en verzoeken van burgers door ambtenaren vaak termijnen van vier tot zes weken te overschrijden.
Wij bepleiten dat de gemeente Amsterdam zich actief inzet voor het halen van de afspraak om zeker 5% gehandicapten in dienst van de gemeente te hebben. Er moet duidelijkheid komen hoe dit per diensttak tot uiting komt.

2. Openbare orde en Veiligheid

Iedere bewoner en bezoeker van Amsterdam, jong, oud, invalide of mindervalide, moet zich op elk moment van de dag en de nacht veilig op straat kunnen begeven en ook binnenshuis een gevoel van veiligheid hebben.

Betrokkenheid van politie in buurten kan de bewoners helpen. De actie “Merk wat je hebt” moet gestimuleerd worden.

Omdat het opheffen van black-spots tot hoge kosten leidt, zou eerst moeten worden uitgezocht of er een verband bestaat met het aantal verkeersovertredingen ter plaatse
Extra politiecontroles bij black-spots i.v.m. de relatie verkeersovertredingen en verkeersongelukken.

Controles op fietsen over de stoep, licht op de fiets en/of door rood licht rijden.
Diefstal van parkeervergunningen voor invaliden hoog bestraffen.

• Veiligheid op straat

Portieken en onderdoorgangen moeten goed verlicht zijn.
Fietsers en voetgangers moeten goede en veilige oversteekplaatsen krijgen.
Bij renovatie- en bouwwerkzaamheden moeten containers zodanig geplaatst worden dat loopwegen begaanbaar en veilig blijven. Waar nodig zal extra verlichting aangebracht moeten worden.
Grote bouwwerken en renovatieprojecten dienen met hekken omsloten te worden om criminaliteit en vandalisme tegen te gaan.
Bij deze bouwwerkzaamheden moet er wanneer er niet gewerkt wordt bewaking aanwezig zijn.
In probleemwijken kunnen camera’s op straat een bijdrage leveren om (het gevoel van) onveiligheid te verminderen.

• Openbaar vervoer

Het spreekt voor zich dat openbaar vervoer op tijd rijdt en schoon en veilig is en dat stations goed voorzien zijn van bordjes met bewegwijzering ook voor nooduitgangen en dergelijke. Amsterdamse Juffers is voorstander dat de mogelijkheid wordt gecreëerd dat vrouwen, kinderen en ouderen voor het veiligheidsgevoel tijdens de spits in de voorste wagon van de metro plaats mogen nemen. Zo nodig vaste controleurs op de metro mee laten rijden.

3. Bestuurlijk Stelsel

• Deelraden

Met de besluitvorming van de Gemeenteraad van Amsterdam in december 2017 is er voorlopig een einde gekomen aan de discussie over het aantal stadsdelen. Maar of dit bestuurlijk stelsel nu zal geven wat er van verwacht wordt is een tweede.

Een aantal stadsdelen blijkt echter een dermate kleine organisatie te hebben, dat deze niet meer adequaat kan reageren op de voor liggende problematiek.

Met dit nieuwe beleid beoogt de Gemeenteraad meer participatie van de burgers te krijgen. De Amsterdamse Juffers zou willen dat daarmee het kwaliteitsniveau van de behoefte en inzet van burgers in stadsdelen worden verhoogd. Een scherpe 2-jaarlijkse evaluatie is een must… Want het lijkt erop dat niet de “gewone” burger maar pionnen van dezelfde zittende partijen plots naar voren zijn geschoven…

Invoeren openbare commissie constitutionele toetsing; die bij elke verkiezing controle uitoefent!

Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer

1. Stedelijke Ontwikkeling

• Volkshuisvesting

Amsterdamse Juffers pleit voor meer betaalbare woningen voor jongeren en starters en voor het middeninkomen. Met verhogingen als men na 5 jaar meer verdient.

Amsterdamse Juffers is bovendien van mening dat ten aanzien van het woningbestand de kwaliteit belangrijker dient te zijn dan de kwantiteit. De kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad dient actief te worden gestimuleerd. Van belang hiervoor is de verdere voortzetting van de stedelijke ontwikkeling. Concreet houdt dit in dat er met name kwalitatief betere woningbouw en -verbetering moet worden gepleegd.
Voor een meer evenwichtige samenstelling van het woningaanbod zal er meer gedifferentieerd gebouwd en verbouwd (gerenoveerd) moeten worden. Bovendien moet het Amsterdam zich actief inzetten voor een soepelere toepassing van regelgeving inzake splitsing en samenvoeging van bestaande woningen.

Punt van zorg is het achterblijven van de productie van gewone woningen en WIBO-woningen (Wonen In een Beschermde Omgeving). Wij vinden dat de huurprijzen van de sociale woningbouw beschermd dienen te worden.
Indien projectontwikkelaars weigeren te bouwen, moet de gemeente Amsterdam onderzoeken of zij medefinancier kan zijn voor bepaalde projecten.

Amsterdam dient zorgvuldig om te gaan met de financiën, de inspraak en de leefomgeving van de bewoners. In dit kader is de grondprijs die berekend wordt voor sociale woningbouw te hoog waardoor het nauwelijks mogelijk is betaalbare sociale woningen te bouwen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. De gemeente moet de grondprijs voor sociale woningbouw verlagen tot het landelijke niveau.

Er moet beter overleg komen met de Stadsdeelcommissies over de verdeling van de beschikbare subsidiegelden. Voor Amsterdamse Juffers staat hierbij de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimten en de woningvoorraad centraal.
Amsterdamse Juffers is van mening dat als aan deze twee voorwaarden zal worden voldaan, de leefbaarheid en de veiligheid en daarmee ook de sociale samenhang, de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving, zullen toenemen.
Daarnaast zal dit een impuls zijn voor de door Amsterdamse Juffers gewenste bloei van kleinschalige economische activiteiten binnen de woonwijken.
Als sociale woningbouw moet worden gesloopt of door renovatie het aantal woningen afneemt, moet daar een evenredig aantal sociale woningbouwwoningen voor terugkomen.

Sociale woningbouw moet niet direct gesloopt, maar beter onderhouden worden. Ook moet de gemeente erop toezien dat leegstaande panden eerder bewoonbaar worden gemaakt en winkeleigenaars moeten gemotiveerd worden leegstaande ruimtes boven winkels als woonruimte te verhuren.
Bij de toekenning van huurwoningen zijn doorstromers gelijkgesteld aan starters terwijl de gezinssamenstellingen veranderen. De woningmarkt loopt daardoor vast want het aantal verhuizingen binnen de stad is nihil. Hier moet verandering in gebracht worden.

• Erfpacht

Amsterdamse Juffers ziet erfpacht weliswaar als een achterhaald systeem dat niet meer in deze tijd past. Door het gebrek aan koopwoningen in Amsterdam heeft de consument weinig keus, vrijwel alle na 1896 gebouwde woningen staan op erfpachtgrond Door de schaarste aan koopwoningen doet zich het eigenaardige feit voor dat een woning op erfpachtgrond niet goedkoper is dan een woning op eigen grond. De bezitter van een woning op erfpachtgrond wordt dus in feite dubbel gepakt: hij betaalt eerst de volle prijs en dient vervolgens nog eens jaarlijks de erfpacht te betalen.
Tevens is het onfatsoenlijk dat een gemeente van een door haar zelf gecreëerde schaarste profiteert. Maar vreest dat Amsterdam de erfpacht inkomsten broodnodig heeft.

Amsterdamse Juffers stelt voor als afschaffen van de erfpacht niet mogelijk is, het volgende:

• Bij nieuwbouw wordt een voor altijd vaste, aan indexatie onderhevige canon vastgesteld die verder afstaat van de grondwaarde en lager uit dient te vallen dan op grond van de thans geldende berekeningswijze.
• Alle huidige eigenaren van woningen op erfpachtgrond behouden de mogelijkheid om de erfpacht definitief af te kopen, maar tegen een waarde die verder afstaat van de grondwaarde en lager uit dient te vallen dan de huidige berekeningswijze.

De erfpachtinkomsten moeten niet meteen weer uitgegeven maar in een apart Erfpachtfonds gestopt dat op een defensieve wijze belegt. De inkomsten van dit fonds worden aangewend voor woningbouw, verbetering bestrating, straatverlichting e.d.

• Splitsen
Amsterdamse Juffers staat voor een ongedeeld Amsterdam waar in principe iedereen moet kunnen wonen. Gestreeft dient te worden naar:

Meer woningen voor middengroepen
Voorrangsbeleid voor vitale beroepen als docent, agent en verpleegkundigen
Behoud sociale woningvoorraad, maar wel met tegengaan van scheefwonen

• Woningbouwcooperaties en verenigingen

Er moet goed op de inzet voor de stad gelet en er moet gesproken worden over het bevriezen van nog meer verkoop van sociale huurwoningen aan vastgoedbeheerders in Amsterdam. Verkoop moet niet betekenen dat de huur dan na verbouwing gelijk omhoog mag. Verkoop moet bevroren worden.

2. Waterbeheer

• Woonboten

Al zeer lang liggen er woonboten in de grachten. Of men het leuk vindt of niet: dit is een realiteit waar rekening mee gehouden moet worden. Wel wil Amsterdamse Juffers een aantal duidelijke regels stellen:
Een in het historische centrum van Amsterdam liggende woonboot dient aan strenge welstandseisen te voldoen. Een zogenaamde betonnen ark is in principe niet toegestaan. Voor wat de al legaal aanwezige arken betreft dient een uitsterf beleid te komen.
De eigenaren van een woonboot dienen duidelijke rechten en plichten hebben. Het recht op een ligplaats dient daarom overdraagbaar te zijn. De woonbootbewoner dient net zoals een gewone huiseigenaar onroerende zaak belasting naast zijn liggeld te betalen.
Het onderhoud van de woonboten dient aan vergelijkbare eisen als dat van onroerend goed te voldoen. Daarom dient de gemeente ook hier de mogelijkheid te hebben om aanschrijvingen op te leggen.

Amsterdamse Juffers ziet het liefst een prachtige waterwijk in de buurt van IJburg. extra ontstaan.

Woonboten moeten eventueel verlegd kunnen worden om het nuttig gebruik van de Openbare Ruimte te vergroten.

Onderwijs

Jongeren moeten gestimuleerd worden om na de lagere en middelbare school door te leren voor een baan in de toekomst. Ook moeten jongeren gemotiveerd worden om na hun schoolopleiding te gaan werken voor een betere toekomst.

De problemen in het onderwijs zijn vooral menskracht en huisvesting. Hoewel onderwijs vooral landelijk beleid is, moet de gemeente Amsterdam steun bieden waar dat nodig is, bijvoorbeeld door extra opleidingscapaciteit. Bestaande schoolgebouwen kunnen met betere bestemmingsplannen behouden worden voor onderwijs.
Voor het beroepsonderwijs moet het bedrijfsleven een actieve rol kunnen spelen.

Amsterdamse Juffers vindt dat ieder mens een unieke persoonlijkheid is, die de mogelijkheid moet hebben zich te ontplooien naar eigen aard en aanleg. Daarbij is kwalitatief goed onderwijs onmisbaar. In het onderwijs moet aandacht blijven voor het streven naar economische zelfstandigheid van een ieder. Amsterdamse Juffers stelt dat de school een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen is, waar leerlingen uit verschillende culturen met elkaar in contact komen, en dat voor het onderwijs van belang is dat de verschillende klassen een culturele diversiteit vertonen.

Leerachterstanden in het reguliere onderwijs moeten door intensievere leerbegeleiding begeleiding in de beroepskeuze worden weggewerkt, zodat in het bijzonder onderwijs het aantal plaatsen beperkt kan blijven.

Het lotingsysteem bij toelating in het middelbaar onderwijs moet worden herzien. Ouders en kinderen moeten zelf de keus van de middelbare school kunnen bepalen.

Volwasseneneducatie moet met kracht worden gestimuleerd, zeker bij mensen uit achterstandsgroepen, en dient gericht te zijn op economische zelfredzaamheid.

Voor een goed gecoördineerd onderwijsaanbod moet de samenwerking tussen de schoolbesturen zo goed mogelijk verlopen. Daarnaast moeten volgens Amsterdamse Juffers de scholen zoveel mogelijk bestuurlijk en budgettair zelfstandig zijn. Kerngedachte hierin is, conform de mening van Amsterdamse Juffers, de uiteindelijke eigen verantwoordelijkheid van de schoolorganisatie.

Amsterdamse Juffers is bezorgd over de hygiëne op scholen en zal zich hiervoor de volgende raadsperiode meer inzetten.

Amsterdamse Juffers is voor een onderwijsprijs voor de best presterende leerlingen per schooltype.

Amsterdam, februari 2018